تلفن و فکس شرکت:

تلفن: 02141672430
فکس: 02188970573

آدرس:

تهران - خیابان ولیعصر- خیابان زرتشت غربی - بعد از بیمارستان مهر- پلاک 75- ساختمان شمالی - طبقه اول -واحد دو

آب 

 

نام شرکت 

نام پروژه 

مبلغ 

موضوع 

نصر مرکزی 

طرح و ساخت انتقال آب به اراضی دشت سیستان محدوده هیرمند

447/929/946/680

آب 

نصر مرکزی 

شبکه فرعی آبیاری و زهکشی تجهیز و نوسازی مزارع و زهکشی زیرزمینی واحد عمرانی شماره 1 

326/886/157

آب 

نصر مرکزی 

شبکه فرعی آبیاری و زهکشی تجهیز و نوسازی مزارع و زهکشی زیرزمینی واحد عمرانی شماره 3 و 4 دشت دوسالق

346/925/302

آب 

نصر مرکزی 

احداث شبکه فرعی آبیاری و زهکشی جامشیان قطعه دوم

279/824/116/472

آب 

نصر مرکزی 

پروژه طرح و ساخت انتقال و توزیع آب به دشت سیستان

247/909/361

آب 

نصر مرکزی 

پروژه آبرسانی به روستاهای خمین از خط انتقال سد کوچری 

112/529/599

آب 

نصر مرکزی 

عملیات تکمیلی شبکه آبیاری زهکشی 

301/332/512

آب 

آب و خاک پارس

طرح وساخت شبکه فرعی آبیاری وزهکشی وتجهیز ونوسازی اراضی دشت آزادگان ناحیه عتابیه

636.76

آب 

آب و خاک پارس

شبکه آبیاری وزهکشی دشت نکاء واحد عمرانی 2-شبکه سد گلورد 

14.497.007  

آب 

آب و خاک پارس

شبکه فرعی آبیاری وزهکشی زیرزمینی وعملیات تجهیز ونوسازی اراضی تعاونی های تولید روستایی یاسمین وفردوس

439.741

آب 

آب و خاک پارس

طرح وساخت شبکه فرعی آبیاری وزهکشی سطحی تحت فشار وکم فشار وتجهیز ونوسازی اراضی  

424.999

آب 

آب و خاک پارس

شبکه آبیاری وزهکشی ساحل راست رامهرمز(ناحیه دوم)

88.999

آب 

آب و خاک پارس

شبکه آبیاری تحت فشار ناحیه عمرانی 2 خداآفرین واحدهای 2و3و4

589.942

آب 

آب و خاک پارس

طرح وساخت انتقال وتوزیع آب به اراضی دشت سیستان محدوده نیمروز –واحدعمرانی 1

564.99

آب 

آب و خاک پارس

ایستگاه پمپاژ وخطوط انتقال وشبکه آبیاری قطره ای اراضی فاز 2 دشت خسروی قصرشیرین 

218000

آب 

آب و خاک پارس

شبکه فرعی آبیاری بارانی بالادست کانال یامچی

41,012

آب 

آب و خاک پارس

شبکه آبیاری تحت فشار یاراغلی (فاز1)

15,686

آب 

آب و خاک پارس

شبکه آبیاری تحت فشار یاراغلی (فاز2)

24,548

آب 

آب و خاک پارس

خط انتقال آب آبیاری دشت سیستان مسیر میانکنگی (خط اصلیB)

884.506

آب 

آب و خاک پارس

شبکه اصلی آبیاری وزهکشی واحد عمرانی 2 طرح کرم آباد 

311.337

آب 

آب و خاک پارس

خط انتقال و شبکه فرعی رباط کریم

33,500

آب 

آب و خاک پارس

خط انتقال یاراغلی پلدشت

16,110

آب 

آب و خاک پارس

ایستگاه پمپاژ طرح پرورش ماهی آزادگان

98,600

آب 

آب و خاک پارس

ایستگاه پمپاژ غورک

12,200

آب 

آب و خاک پارس

خط انتقال شبکه ابیاری روستار مختار یاسوج

21,000

آب 

آب و خاک پارس

طرح انتقال و توزیع آبیاری مزارع کم فشار بلوک 3 زابل

32,600

آب 

آب و خاک پارس

طرح انتقال و توزیع آبیاری مزارع کم فشار بلوک 3 زابل – فاز 2

124,500

آب 

نصر لرستان

 

47,071

آب 

نصر لرستان

 

6,922

آب 

نصر لرستان

 

8,957

آب 

نصر لرستان

 

9,047

آب 

نصر لرستان

 

21,476

آب 

نصر لرستان

 

8,471

آب 

نصر لرستان

شبکه آبیاری و زهکشی و تجهیزونوسازی اراضی دوسالق 

454672476

آب 

نصر خراسان

احداث شبکه توزیع ثانویه واحدهای عمرانی 1 و 2 خرمشهر

182,570,000,000

آب 

نصر خراسان

تکمیل شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی 1 و 2 و احداث شبکه زهکشی ناحیه عمرانی 

130,700,444,287

آب 

نصر خراسان

احداث شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی 3-1KQ

129,691,000,000

آب 

نصر خراسان

احداث شبکه زهکشی ناحیه عمرانی 2 طرح آبیاری و زهکشی خرمشهر

126,680,868,018

آب 

نصر خراسان

احداث شبکه توزیع ثانویه نواحی عمرانی 2-1TB

78,965,000,000

آب 

نصر خراسان

سد زاوین کلات

49,891,000,000

آب 

نصر خراسان

ذخیره سازی و انتقال حقابه گلمکان

45,205,000,000

آب 

نصر کردستان

اجرای شبکه فرعی آبیاری دز در شهرستان دزفول

148,412,630,956

آب 

نصر کردستان

شبکه فرعی در اراضی گورسفید دزفول

118,735,013,173

آب 

نصر کردستان

شبکه آبیاری تحت فشار دشت بیله ور(b3) 

55,830,000,000

آب 

نصر کردستان

شبکه فرعی آبیاری و زهکشی واحد رضوان 

193,892,886,041

آب 

نصر کردستان

خط انتقال آب سد گاران 

167,489,655,868

آب 

نصر کردستان

شبکه آبیاری تحت فشار وایستگاه پمپاژ میاندربند(d1) 

54,391,800,000

آب 

نصر کردستان

جاده جایگزین محور بانه سقز(محدوده سد چراغ ويس)

157,382,000,000

آب 

نصر کردستان

سد امیر آباد - رمشت

230,561,707,404

آب 

نصر کردستان

احداث سد مخزنی زيويه شهرستان کامیاران

95,523,079,825

آب 

نصر کردستان

ادامه عملیات اجرایی سد مخزنی زيويه شهرستان کامیاران

78,762,110,140

آب 

نصر کردستان

تصفیه خانه فاضلاب سقز 

18,203,589,340

آب 

نصر کردستان

عملیات تکمیلی تصفیه خانه فاضلاب سقز 

6,994,044,361

آب 

نصر میثاق اهواز

پروژه تثبیت ساحل رودخانه کارون در ایستگاه پمپاژ کارون

سازمان آب و برق خوزستان

آب 

نصر میثاق اهواز

پروژه الحاقیه قطعه دوم پای پل

سازمان آب و برق خوزستان

آب 

نصر میثاق اهواز

پروژه اجرای عملیات تکمیلی زهکشهای دشت ارایض (ایمن سازی کانال اصلی پای پل)

سازمان آب و برق خوزستان

آب 

نصر میثاق اهواز

پروژه احداث زهکش اصلی دشت دوساق وشماره یک دشت ارایض

سازمان آب و برق خوزستان

آب 

نصر میثاق اهواز

پروژه کارهای تکمیلی ایستگاه پمپاژشماره یک طرح آبیاری و زهکش جفیر

سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان

آب 

نصر میثاق اهواز

پروژه تکمیل واحداث کانال انتقال آب JMC طرح آبیاری و زهکش جفیر ( تا کیلومتر 725+15)

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

آب 

نصر میثاق اهواز

پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی واحد عمرانی شماره 5 دشت ارایض وزهکش اصلی شماره 2

شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

آب 

نصر میثاق اهواز

پروژه احداث قطعه چهارم کانال اصلی پای پل

سازمان آب و برق خوزستان

آب 

نصر میثاق اهواز

پروژه احداث قطعه سوم کانال اصلی پای پل

سازمان آب و برق خوزستان

آب 

نصر میثاق اهواز

پروژه احداث قطعه دوم کانال اصلی پای پل

سازمان آب و برق خوزستان

آب 

نصر میثاق اهواز

پروژه احداث زهکــش دوسالق و نهـر ارایــض

سازمان آب و برق خوزستان

آب 

نصر میثاق اهواز

پروژه تصفیه خانه فاضلاب شهرستان شوشتر

شرکت آب و فاضلاب خوزستان

آب 

نصر اصفهان 

تصفیه خانه فاضلاب تبریز

742/825/1

آب 

نصر اصفهان 

پروژه طرح و ساخت انتقال و توزيع آب به اراضي دشت سيستان واحد 12 عمرانی زابل

                       377/579

آب 

نصر اصفهان 

طرح و اجرای عملیات تکمیلی تصفیه خانه آب ساری

                       437/300

آب 

نصر اصفهان 

ساخت و احداث مخزن 20000 متر مكعبي در محل تصفيه خانه آبرسانی کاشان 3

42,243

آب 

نصر اصفهان 

احداث ايستگاه پمپاژ و مخزن 500 متر مكعبي

34,791

آب 

نصر ایلام

پروژه تجهیز ونوسازی اراضی دشت عباس اولویت یک

151834

آب 

نصر ایلام

تکمیل نواقص شبکه فرعی آبیاری روستاهای فتح المبین و دشت عباس

9945

آب 

نصر ایلام

ساختمان ایستگاه پمپاژ وخطوط انتقال آب چم ژاب ارمو

22654

آب 

نصر ایلام

پروژه تجهیز ونوسازی اراضی دشت عباس

67166

آب 

نصر ایلام

سد انحرافی ماژین

11244

آب 

نصر ایلام

احداث سد خاکی آبطاف

720

آب 

نصر ایلام

ایستگاه پمپاژ کل سفید

3500

آب 

نصر ایلام

کنترل سیل رودخانه گاوی مهران

500

آب 

نصر ایلام

ساماندهی حاشیه رودخانه گاوی

1500

آب 

نصر ایلام

ساماندهی حاشیه رودخانه گاوی

750

آب 

نصر ایلام

دایک حفاظتی مهران-رودخانه گاوی

940

آب 

نصر ایلام

ساماندهی حاشیه رودخانه گاوی

400

آب 

نصر آذر شرقی 

طرح و ساخت شبکه آبیاری و زهکشی رامشیر

536,489

آب 

نصر آذر شرقی 

شبکه زهکشی ناحیه یک دشت مغان

60,500

آب 

نصر آذر شرقی 

احداث کانالها و زهکشهای قطعه AMCدشت تبریز

71,880

آب 

نصر آذر شرقی 

احداث شبکه آبیاری و زهکشی دشت قره ضیاءالدین

127,000

آب 

نصر آذر شرقی 

شبکه آبیاری تحت فشار ارسباران

26,500

آب 

نصر آذر شرقی 

احداث شبکه آبیاری تحت فشار اراضی گردیان و گلفرج

217,850

آب 

نصر آذر شرقی 

احداث کانالها و زهکشهای دشت رحیم خان

23,519

آب 

نصر آذر شرقی 

خطوط انتقال آب به اراضی پلدشت

4,353

آب 

نصر آذر غربی 

شبکه اصلی آبیاری و زهکشی کرم آباد واحد8

337,835,578,618

آب 

نصر آذر غربی 

کانال csc  زرینه و زهکش A

56,771,948,465

آب 

نصر آذر غربی 

طرح و ساخت شبکه آبیاری تحت فشار دشت عباس اولویت 4

273,955,257,461

آب 

نصر آذر غربی 

آبیاری تحت فشار و ایستگاههای پمپاژ قنبر کندی پلدشت

31,200,000,000

آب 

نصر آذر غربی 

شبکه فرعی آبیاری تحت فشار سیستم دشت حسنلوی نقده

62,372,720,381

آب 

نصر آذر غربی 

شبکه زهکشی عمقی و ایستگاههای پمپاژ دشت زنگنه

46,643,871,761

آب 

نصر آذر غربی 

احداث کانال انشعابی مرکزی csc و زهکش A 

56,771,918,465

آب 

 

خط انتقال روستاههاي گمارون –فخرآوري و محمد صالحي گناوه

390,000,000

آب 

 

آبرساني مجتمع ديلم

019‘313‘280

آب 

نصر بوشهر 

عمليات احداث جاده سرويس خط لوله "56 پارس جنوبي

019‘313‘281

آب 

نصر بوشهر 

احداث جاده دسترسي به مزارع تكثير و پرورش ميگو دلوار

019‘313‘282

آب 

نصر بوشهر 

تکمیل راه روستایی تشان-حرمیک کنگان

019‘313‘283

آب 

نصر بوشهر 

زیرسازی و آبنما زهکلوت - دلگان 

019‘313‘284

آب 

نصر بوشهر 

سد خاکی سرکره

019‘313‘285

آب 

نصر بوشهر 

زیرسازی و آبنما دلگان - چاه کیجی 

019‘313‘286

آب 

نصر بوشهر 

سد خاکی سرخره

019‘313‘287

آب 

نصر بوشهر 

بهسازی و آسفالت راه گمارون

019‘313‘288

آب 

نصر بوشهر 

موج شكن بندر صيادي عامري

019‘313‘289

آب 

نصر بوشهر 

اجرای عملیات زیربنایی و سایت مشترک دلوار

019‘313‘290

آب 

نصر بوشهر 

خط انتقال روستاههاي گمارون –فخرآوري و محمد صالحي گناوه

019‘313‘291

آب 

نصر بوشهر 

آبرساني مجتمع ديلم

019‘313‘292

آب 

نصر بوشهر 

سد کرخه

019‘313‘293

آب 

نصر کرمانشاه

تغذيه مصنوعي كوريجان

178، 016، 656

آب 

نصر کرمانشاه

تغذيه مصنوعي ساريجلو

888، 160، 914، 1

آب 

نصر کرمانشاه

بندانحرافي خدابخش قصرشيرين

289، 993، 997

آب 

نصر کوثر

عملیات شبکه آبیاری و زهکشی هندیجان

354.041

آب 

نصر کوثر

احداث شبکه آبیاری ،ایستگاه پمپاژوخطوط انتقال آب زابل

200.269

آب 

نصر کوثر

احداث شبکه آبیاری بوستان یاس

95.391

آب 

نصر کوثر

احداث سد انحرافی رامهرمز

51.07

آب 

نصر کوثر

احداث کانال آبیاری و زهکشی ابوفاضل

43.587

آب 

نصر کوثر

تکمیل طرح توسعه تصفیه خانه آب خرمشهر

39.938

آب 

نصر کوثر

احداث طرح توسعه تصفیه خانه آب خرمشهر

36.241

آب 

نصر همدان

احداث پمپاژ آب ، طرح آب و خاک

38,349,371,102

آب 

نصر همدان

طرح آب و خاک زهکش و شبکه فرعی

543,213,397,298

آب 

نصر همدان

طرح آب و خاک شبکه فرعی

132,421,866,225

آب 

نصر همدان

مهار و دفع سیلاب

18,899,843,171

آب 

نصر یزد

لوله گذاری شبکه های اصلی

262,477,409,664

آب 

نصر یزد

طرح آب و خاک شبکه فرعی

508,897,237,995

آب 

نصر یزد

طرح آبياري و زهكشي كوثر واحد عمراني جنت

458,355,702,320

آب 

نصر کرمان

طرح و ساخت انتقال و توزیع آب به اراضی دشت سیستان  محدوده هامون یک

567,429,704,755

آب 

نصر کرمان

طرح و ساخت شبکه فرعی آبیاری و زهکشی اراضی دشت آزادگان ، ابوحمیظه

447,100,000,000

آب 

نصر کرمان

طرح و اجرای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و زهکشی زیر زمینی دشت رامهرمز واحد عمرانی 3

506,408,354,227

آب 

نصر کرمان

آبياري و زهكشي ساحل چپ رودبار

77,703,103,929

آب 

نصر کرمان

احداث تلمبه خانه آبگير اصلي ،خط و كانال انتقال گوريه و غلامعلي

60,085,459,875

آب 

نصر کرمان

احداث شبكه آبياري و زهكشي دشت نرماشیر بم

17,655,591,591

آب 

نصر کرمان

آبخيزداري

6,000,000,000

آب 

نصر کرمان

احداث كانال پرورش ميگو يكدار

5,344,408,522

آب 

نصر کرمان

تاسيسات تغذيه مصنوعي دشت آدوري بم

4,888,854,366

آب 

نصر فارس

 پروژه طرح و ساخت(EPC) انتقال   و توزیع آب به اراضی دشت سیستان محدوده هامون واحد عمرانی2

539,694

آب 

نصر فارس

 احداث شبکه آبیاری، زهکشی و تسطیح اساسی اراضی شلمچه ودهکده ولیعصر(عج)-واحدهای عمرانی5U  الی 11U-به وسعت حدود 3100هکتار 

480,942

آب 

نصر فارس

 طرح و ساخت (EPC ) شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی ساحل راست رامشیر - ناحیه 2

580,272

آب 

نصر فارس

احداث شبکه های آبیاری وزهکشی دشت کربال

98,572

آب 

نصر فارس

احداث سد تاخیری و کنترل سیلاب سعادتشهر

38,900

آب 

نصر فارس

احداث شبکه های فرعی آبیاری وزهکشی ناحیه عمرانی دشت عباس 

87,806

آب 

نصر فارس

تجهیز و نوسازی تسطیح اراضی کربال و فخرآباد

7,449

آب 

نصر فارس

عملیات اجرایی سد خاکی چلوگهره

40,710

آب 

نصر فارس

بهسازی و احداث کانال های آبرسانی سرو چمن

19,326

آب 

نصر فارس

احداث سد مخزنی و جاده دسترسی سد آبدبه

20,529

آب 

نصر فارس

کارخانه های تولید کانالت هندیجان

ظرفیت تولیدروزانه550مترکانالت دریک شیفت کاری روزانه

آب 

نصر فارس

کارخانه های تولید کانالت رامشیر

ظرفیت تولیدروزانه550مترکانالت دریک شیفت کاری روزانه

آب 

نصر زنجان

آماده سازی محورهای فاز 4 شهر جدید پردیس

102,906,648,516

آب 

نصر زنجان

استخر خاکی مخابرات

382,915,872

آب 

نصر زنجان

حفاری 16 حلقه چاهای اکتشافی 

1,142,090,950

آب 

نصر زنجان

ایستگاه پمپاژه دستجرده

4,800,000,000

آب 

نصر زنجان

تکمیل عملیات ایستگاه پمپاژ دستجرده

2,500,000,000

آب 

نصر زنجان

احداث کانالهای شهرستانهای ابهر، خدابنده،خرمدره

5,400,000,000

آب 

نصر زنجان

کانال هلال احمر

11,287,009,000

آب 

نصر زنجان

شبکه آبیاری و زهکشی مزید آباد

4,000,000,000

آب 

نصر حمزه

شبکه آبیاری و زهکشی

558,807,606,658

آب 

نصر حمزه

شبکه آبیاری و زهکشی

378,853,758,083

آب 

نصر حمزه

شبکه آبیاری و زهکشی

352,540,346,177

آب 

نصر حمزه

شبکه آبیاری و زهکشی

176,735,325,361

آب 

نصر تهران

پروژه اجرای شبکه فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی جزیره مینو و جرف

373,936,272,529

آب 

نصر تهران

اجرای شبکه آبیاری و زهکشی، تجهیز و نوسازی اراضی و زهکش‌های زیرزمینی اراضی رامشیر ساحل چپ ناحیه 1 

504,332,433,124

آب 

نصر تهران

احداث شبکه آبیاری خط انتقال و استخر ذخیره در سطح 120 هکتار

14,625,947,284

آب 

نصر تهران

پروژه جنگل کاری و احداث فضای سبز سوهانک و رحمان آباد

12,146,270,000

آب 

نصر تهران

احداث شبكه آبياري و زهكشي گورسفيد دزفول

8,500,000,000

آب 

نصر تهران

احداث كانال انتقال آب شرق كردان

3,736,887,552

آب 

نصر تهران

احداث سد انحرافي اغشت

3,911,393,755

آب 

نصر تهران

شبكه آبياري و زهكشي ماهدشت پيمان 401

9,420,468,529

آب 

نصر تهران

شبكه آبياري و زهكشي و تسطيح اراضي ماهدشت پيمان 402

7,323,561,653

آب 

نصر تهران

آبخيزداري حوزه آبخيز جمع آبرود فاز (2)

16,326,014,000

آب 

نصر تهران

آبخيزداري حوزه آبخيز شاه بلاغي 88 شهرستان دماوند

6,466,279,000

آب 

نصر تهران

آبخيزداري حوزه آبخيز منطقه 22 تهران

7,460,028,800

آب 

نصر تهران

آبخيزداري حوزه آبخيز شاه بلاغي 87 شهرستان دماوند

3,705,711,700

آب 

نصر تهران

آبخيزداري حوزه آبخيز شهرآباد شهرستان فيروزكوه

9,108,111,900

آب 

نصر تهران

مرمت و بهسازي حوزه آبخيز سطح شهرستان تهران

1,018,553,160

آب 

نصر تهران

كنترل سيل و رسوب حوزه آبخيز قشلاق محمدلو

685,506,040

آب 

نصر تهران

آبخيزداري دليچاي 86

4,398,750,000

آب 

نصر تهران

آبخيزداري حوزه آبخيز گيلارد (دماوند)

3,025,150,000

آب 

نصر تهران

آبخيزداري حوزه آبخيز سد نمرود

2,041,700,000

آب 

نصر تهران

تسطيح اراضي شهرستان نظرآباد

1,057,500,000

آب 

نصر تهران

تجهيز و نوسازي اراضي سنتي از نوع مدرن

835,000,000

آب 

نصر تهران

حفاظت خاك و آبخيزداري حوزه پاچالك

834,377,588

آب 

نصر تهران

آبخيزداري حوزه دركه- ولنجك

1,588,309,000

آب 

نصر تهران

كنترل سيل و رسوب حوزه آبخيز قاقانچاي فیروزکوه

3,903,978,164

آب 

نصر تهران

آبخيزداري دليچاي 85

1,312,132,800

آب 

نصر تهران

حفاظت خاک زیر حوضچه چهل قز

2,609,580,000

آب 

نصر تهران

مجتمع پرورش میگوی غرب باهوکلات مرحله 2 خاکریزیDL1 و ادامه خاکریز DMD و ادامه زهکش MD و زهکش FD4

20,052,371,220

آب 

نصر تهران

مجتمع پرورش میگوی غرب باهوکلات          زهکشهای MD و D4 و خاکریزهای حفاظتی

2,348,228,568

آب 

نصر تهران

مجتمع پرورش میگوی غرب باهوکلات          زهکشهای اصلی MD

24,434,202,610

آب