تلفن و فکس شرکت:

تلفن: 02141672430
فکس: 02188970573

آدرس:

تهران - خیابان ولیعصر- خیابان زرتشت غربی - بعد از بیمارستان مهر- پلاک 75- ساختمان شمالی - طبقه اول -واحد دو

راه آهننام شرکت 

نام پروژه 

مبلغ 

موضوع 
جهاد نصر اصفهان  پروژه خط 4 مترو تهران 626,266 راه آهن 
جهاد نصر حمزه طراحی ،تامین و اجرای دو خطه کردن راه آهن محور ساسان شبنم به روش EPC 768,000,000,000 راه آهن 
جهاد نصر حمزه احداث قطعه یک تونل جنوبی خط یک قطار شهری کرمانشاه 543,981,665,341 راه آهن 
جهاد نصر حمزه احداث راه آهن میانه- اردبیل قطعه 3/الف 238,422,866,300 راه آهن 
جهاد نصر حمزه احداث ایستگاه مترو3L و تونلهای طرفین 141,528,480,600 راه آهن 
جهاد نصرکرمانشاه  راه آهن 4/ ب  144,888,000,000 راه آهن 
جهاد نصرکرمانشاه  راه آهن 5/ الف  239,371,846,320 راه آهن 
جهادنصرکرمانشاه عملیات تکمیلی راه آهن  311,751,167,890 راه آهن 
جهاد نصر کرمانشاه  ایستگاه راه آهن کرمانشاه 686,619,879,309 راه آهن 
جهادنصرکرمانشاه ایستگاه راه آهن فیروزان 13,223,521,112 راه آهن